رنگین‌کمان انسانی

گزارش از سفر به قبله - 10 

مدینه این روزها میزبان مسلمانان از سراسر جهان است. مسلمانانی به رنگ‌های سیاه، سفید و زرد. مدینه این روزها رنگین کمانی‌ست از مسلمان‌ها. رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره


رنگین‌کمان انسانی در مدینه منوره

/ 1 نظر / 9 بازدید
غريبه

چي شده جلوي بقيع با اين چترا...[افسوس]