بچه های ما، بچه های حسین

مسوولین مهد کودکی که دخترم آنجا می رود، پیغام دادند کتاب «پنجره های تشنه» را برایمان بفرست. بردم و دادم. گفتند صفحه اولش چیزی بنویس. زیرِ «به نام خدای حسین» صفحه اول نوشتم:« امروز ما بچه های مان را در ناز و نعمت و مراقبت می فرستیم مدرسه و مهد کودک تا در امنیت تربیت شوند، آنروز حسین بچه هایش را یکی یکی قربانی کرد تا ما تربیت شویم.»

همین

/ 1 نظر / 18 بازدید