majal

 

حاجیان بهشتی

گزارش از سفر به قبله- 20

هم آنها ذوق زده بودند هم هیاتی که رفته بود استقبال‌شان. این برنامه خوش آمدگویی فرودگاه مدینه را متحیر کرد. کارمندان و نگهبانان از هم سوال می کردند سر این زائرین ویلچیری و عصایی و مقاماتی که آمده اند استقبال‌شان در چیست؟ سوالی که مدیر و کارکنان هتل دخیل هم از خودشان پرسیدند وقتی امیرالحاج ایران به دیدار جانبازان رفت.نمایندگان نظام در برابر جانبازان واقعا اظهار خشوع کردند و البته این کمترین حق‌شان بود

 
حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره


حاجیان بهشتی در مدینه منوره

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳٩٠/۸/۱ - مهدی قزلی